OUR BOARD

Wong Wen Miin

Datuk Dexter Lau

Dato’ Mohd Ibrahim Bin Mohd. Nor

Tun Richard Malanjum

Datuk Lau Kok Sing

Datin Lim Su Chin

Phang Sze Fui

Lim Hui Kiong

OUR BUSINESS

Distribution

House Brands

Manufacturing

Logistic